PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Usługi transportowe Prawdzik Stanisław z siedzibą w Szołtanach, 16-515 Puńsk informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.05.00-20-0035/20-00 na realizację projektu pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Usługi transportowe Prawdzik Stanisław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb spółki w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

 

Beneficjent: Usługi transportowe Prawdzik Stanisław

Województwo: podlaskie

Miejscowość: Szołtany

Wartość projektu: 214.339,26 PLN

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 214.339,26 PLN